Strong by Science Logo

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КЛИЕНТИ, КОНТРАГЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

 

Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД), СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 въвежда следните промени в Политиката за поверителност на личните данни:

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004:

Адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София  гр. София, п.к. 1712, ж.к. Младост 3, бл. 342, ет. 18, ап. 96.

Телефон: 0897074269;

Ел. поща: hi@strongby.science;

Интернет страници:

strongby.science;
academy.strongby.science;

Управител: Йордан Атанасов Добрев.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ОТ ВАС СА:

Категория лични данни за:

 • от тип физическа идентичност: имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, данни за ръст, тегло, телесни мерки;
 • от типа данни за здравословно състояние: заболявания, травми.
 • други – информация за банкова сметка при плащания.

 

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ИЗТОЧНИК:

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за сключване и изпълнение на договор /предоставяне на услуга/ със СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004.

 

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • сключване и изпълнение на договор /предоставяне на услуга/ и изпълнение на задълженията ни по него във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
 • предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. – чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
 • легитимен интерес на СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004, във връзка с евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.

 

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на услуги и продукти на клиентите.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
НАП, други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване от нас, например нашето счетоводство.

 

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

 

СЪГЛАСИЕ:

Със оглед сключването на договор /получаване на услуга/ с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги и продукти. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки тази Политика за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор /получаване на услуга/ като получаване на информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

 

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004, няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

 

 

 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 ще съхранява Вашите лични данни не повече от:

 • за и при сключване на договор и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договора е прекратен;
 • за данни в други счетоводни документи по Договора – 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени;

В случай, че нормативен акт установи различен от посочените по-горе срокове, се спазва срокът, установен в нормативния акт като настоящата Политика ще бъде коригирана във възможно най-кратко време.

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Политика за поверителност, ще Ви предоставим нова Политика за поверителност и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

 

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004, можете да го направите на посочените данни за контакт на  СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004.

 

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004.

 

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на СТРОНГ БАЙ САЙЪНС ООД, ЕИК 205658004 или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашите лични данни е необходимо да удостоверите Вашата самоличност като се легитимирате с документ за самоличност, а ако сте родител или настойник на лице до 16 г. и със документ, удостоверяващ това Ви качество.